:
:

 
 

::
    
10  2020    00:21 
   
========
  Na2B4O710H2O . . (IUPAC) .
Sodium Borate Borax
Na2B4O7,10H2O
=============
. . (H3BO3). . .
====================
. :

20 Mule Team Borax ( )


( )
===============
. :
ʡӿ
===========
    . . . . . . (EU)     . .

What Is Borax and How Is It Used?
https://www.thoughtco.com/what-is-borax-where-to-get-608509
 

 
    
     
  10  2020    00:21   
  164  
  0  
   
   
   
       
     
         
     
 
Powered by AhlamNet.com

 

ÇáÇÍáÇã äÊ áÎÏãÇÊ ÇáÈÑãÌÉ æÇáÊÕãíã